Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van Aloha catering, Mient 425 te Den Haag, kvk nummer 70448620. BTW nummer NL014831624B01

Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Aloha catering. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door Aloha catering. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Definities:
Organisator: Aloha catering.
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Aloha catering beschreven zoals hieronder:

Artikel 1. Overeenkomst/Boeking

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk (ook e-mail) een aanbod van Aloha catering aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Aloha catering een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

1.2. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

1.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend; aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.

1.4. Indien Aloha catering in overleg, bij gebleken belangstelling, reeds met de uitvoering/aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d.

Artikel 2. Betaling

2.1. Betaling aan Aloha catering
Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de begroting, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Dit bedrag dient betaald te worden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan. De opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor het restant van de begroting, alsmede voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.

2.2. Betaling bij minder personen
Als de opdrachtgever met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd is, wordt door Aloha catering het volledige afgesproken bedrag in rekening gebracht. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die met derden gemaakt worden. Tot 48 uur voor aanvang van het evenement kan het veranderde aantal nog worden doorgegeven aan Aloha catering. Bij minder dan 48 uur brengt Aloha catering de helft van de kosten per verminderd aantal personen in rekening. Bij aangeven bij minder dan 24 uur brengt Aloha catering de volledige kosten per persoon in rekening.

2.3. Verzuim van betaling
De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Aloha catering is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is Aloha catering gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

2.4. Rente
De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Aloha catering de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

2.5. BTW
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.6. Betalingstermijn
Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal de onderneming of organisatie binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Particulieren betalen binnen 14 dagen.

Artikel 3. Opzegging en annulering

3.1. Opzegging door Aloha catering
Aloha catering heeft ten allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepalingen. Aloha catering heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan beschadigen.

3.2. Annulering door de opdrachtgever
Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan Aloha catering. Als blijkt dat Aloha catering toch kosten heeft moeten maken dan kunnen deze verhaald worden op de opdrachtgever.

3.3. Annuleringstermijn
De opdrachtgever kan tot twee weken voor aanvang van een cateringopdracht of workshop deze kosteloos annuleren (onder voorbehoud van 1.4). Dit in verband met bestellingen en overeenkomsten die gemaakt worden ter voorbereiding.

3.4. Annuleringskosten
Mocht de opdrachtgever een opdracht annuleren binnen twee weken voor de datum van de opdracht bedragen de kosten de helft van de uitgebrachte offerte van de opdracht. Als de opdrachtgever echter binnen een termijn van minder dan 4 dagen annuleert zijn de volledige kosten verschuldigd.

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheid

4.1. Schade aangebracht door de organisator of een deelnemer
Aloha catering behoudt zich het recht voor om eventuele schade veroorzaakt door een deelnemer te verhalen op de opdrachtgever.

4.2. Schade bij deelnemer of organisator
Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van Aloha catering of derden, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan Aloha catering niet aansprakelijk worden gesteld.

4.3. Schade door externe invloeden
Aloha catering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

Artikel 5. Overmacht/uitzonderlijke situaties

5.1. Definitie overmacht
Onder overmacht vallen: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevraagd.

5.2. Ontbinding door overmacht
In geval van overmacht heeft Aloha catering het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Aloha catering zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

5.3. Derden
Aloha catering zal elke opdracht naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen.

Artikel 6. Publicaties

6.1 Drukfouten en/of kennelijke vergissingen
Druk fouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 7. Toepasselijk recht

7.1. Opdrachten en workshops
Op workshops, evenementen en alle andere activiteiten die Aloha catering verzorgt zijn met deze voorwaarden het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Aloha catering aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door een bevoegde Rechter, tenzij de opdrachtgever en Aloha catering zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

7.2. Alcohol
Kopers van alcohol via Aloha catering dienen boven de 18 jaar oud te zijn.

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://alohacatering.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Privacy verklaring | Algemene Verordening Gegevensbescherming

Aloha Catering

Aloha catering, gevestigd aan mient 425, 2564 LB, Den Haag, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.alohacatering.nl.

Mient 425

2564 LB Den Haag

0613036116

Robin Kranenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Aloha Catering.

hij is te bereiken via Aloha.catering@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Aloha Catering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door correspondentie en/of

telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Aloha Catering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige

persoonsgegevens van u:

– Geen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Aloha Catering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

– Aloha Catering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aloha Catering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Aloha Catering gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen om persoonsgegevens op te slaan: geen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;

Aloha Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Maximaal zeven jaar.

Dit is de termijn waarin Aloha Catering de gegevens nog aan de belastingdienst moet kunnen overdragen.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Aloha Catering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aloha Catering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Aloha Catering gebruikt alleen technische en functionele cookies.

En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw

browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Aloha Catering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aloha.catering@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aloha Catering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Aloha Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@alohacatering.nl